تموم شد عید 93 هم تموم شد و به خاطره ها پیوست تمام اون شور و شوق و دغدغه تمام شد و رفت نشست تو دفتر خاطرات رفت و از خود جز خاطره ردپایی نذاشت...

هرچه بود گذشت ما موندیم و سال 93 سالی که چشم بهم بزنیم تمام شده و می ره کنار عیدش می شینه و فقط خاطراتش و یادش برامون خودنمایی می کنه همچنین 94  95 و...

عمره عمره ماست که داره می گذره اما نمی دونم چرا نشستم نشستم و نگاه می کنم به این گذر تند روزهای عمرم.. و بعد کمی می ترسم...

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد

ممنوم که منو نبستی و خوندی ! [لبخند] بله شنیدن نظرات یه مرد هم می تونه جالب باشه